Bu form ile alınan veriler etkinlik güvenliğini sağlamak için kullanılacak ve gizli kalacaktır. Bu verilerin aktarılması veya silinmesi de dahil olmak üzere veriler üzerinde gerçekleşen her türlü eylemin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına yönelik Kanun olmak üzere yürürlükteki yasal mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesi için her türlü teknik ve idari tedbir alınacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak bu form aracılığı ile kişisel verilerimin yasal çerçevede elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, aktarılması, muhafaza edilmesi dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum. Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman Lambdaistanbul’dan bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, gerekli durumlarda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim. Yasadan kaynaklanan haklarımı biliyorum.