İki yılda bir düzenlenen olağan genel kurul toplantımız 24 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 15:00’da Şişli Açık Ev’de (adres: Duatepe Mahallesi Baruthane Caddesi No:96 Kat: 3 Feriköy) yapılacaktır. Olağan Genel Kurul toplantısının gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:
– Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi
– Aidat tutarı değişikliği
Bu toplantıda üye çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, ikinci genel kurul 8 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 15:00’da aynı yerde toplanacak ve bu toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.

Biz Lambdaistanbul gönüllüleri çalışmalarımızda, söylem ve politikalarımızda aşağıdaki ilkeleri temel alıyoruz.


Her türlü ayrımcılığa karşı dayanışma ilkesi
Lambdaistanbul’da lezbiyen, gey, biseksüel ve translar arası dayanışma örgütlemek, transfobi, homofobi, afobi, arofobi ve bi+fobi ve diğer benzer fobilerle mücadele etmek için bir araya gelmiş olsak da, sadece cinsel yönelim, romantik yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkların değil, din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, tür, vatandaşlık, göçmenlik durumu, HIV durumu, yaş, kabiliyet, vb. temelli her türlü baskı ve ayrımcılığın karşısında duruyoruz.

Yatay örgütlenme ilkesi
Ataerkilliğin ayrılmaz parçası olan hiyerarşik örgütlenme modelleri, insanın insana, insanın doğaya tahakkümüne dayalı ilişkilenme şekilleri baskı, şiddet ve ayrımcılığı beraberinde getirdiği için yöneten ve yönetilen pozisyonlarının bulunmadığı yatay örgütlenme modelini benimsiyoruz.

Şiddetsizlik ilkesi
Birbirimizle ve toplumla kurduğumuz ilişkide, ürettiğimiz söylem ve eylemlerde şiddetin her türlüsüne karşı duruyoruz. Şiddetsiz ilişkilenme kültürüne katkı sunmayı, çatışkıların şiddet kullanılmadan çözülmesini için yöntemler üretmeyi önemsiyoruz.

Otonomi ve bağımsızlık ilkesi
Bir dernek olarak hiçbir siyasi parti, hükümet veya kurumu temsil etmiyor, örgütsel bağımsızlığımızı engelleyecek hiçbir oluşumun bileşeni olmuyoruz. Ortak amaçlar doğrultusunda beraber çalıştığımız grup ve oluşumlarla bütün ilke ve prensiplerimizin örtüşmesi şartını aramıyor, ortak amaçlar doğrultusunda çalışırken karşılıklı değişim ve dönüşüme inanıyor, ancak otonomluk ilkemizle bağdaşmayacak, karar ve politikalarımıza müdahale edecek oluşumlarla işbirliğine girmiyoruz.

Gönüllülük esaslı çalışma ilkesi
Derneğimizde üretilen bütün işler gönüllülerin kendi iradeleriyle bir araya gelmesiyle yürütülüyor.

Karar alma süreçlerinde katılımcılık ilkesi
Yatay örgütlenmenin bir gereği olarak aldığımız kararlarda mümkün olduğu kadar çok gönüllünün katılımını ve konsensüs esasını benimsiyoruz.

Şeffaflık ilkesi
Ürettiğimiz söylemler ve eylemlerle ilgili karar alma süreçlerinde şeffaflık prensibini benimsiyoruz.

Sorumluluk ve emeğe saygı ilkesi
İşlerimizi gönüllülük temelli yürüttüğümüz için komisyonlar, çalışma grupları ve atölyeler yoluyla sorumluluk alma, inisiyatif kullanma ilkelerini benimsiyoruz. Emek hiyerarşisine karşı durarak alınan sorumluluklarda ve yapılan işlerde hiyerarşik karşılaştırmalar yapmaksızın herkesin emeğine aynı derecede saygı duyuyoruz.

Alınan sorumluluklarda hesap verebilirlik ilkesi
Gönüllük temelinde birlikte çalışırken, birbirimizden, kendi adımıza üstlenmiş olduğumuz sorumluluklarımızı yerine getirmemizi, getiremeyeceğimiz durumlarda yardım istememizi veya söz konusu sorumlulukları başkalarına devretmemizi bekliyoruz.

Son güncelleme: 2020

İlkelerimiz ↗

Biz Lambdaistanbul gönüllüleri çalışmalarımızda, söylem ve politikalarımızda buradaki ilkeleri temel alıyoruz.

Tarihçe ↗

1993’ten beri olan tarihimiz; ne yanlış, ne de yalnızsınız!

Destek Olun ↗

Şu an sadece üyelerimizden gelen aidatlar ve bireysel bağışlarla ayakta kalmaya çalışıyoruz.

1993’ten beri gönüllülerinin ve destekçilerinin emekleriyle var olan Lambdaistanbul’a bugünlerde bağışlarıyla destek olan herkese çok teşekkür ederiz!

iletişim için: lambda@lambdaistanbul.org

ne yanlış, ne de yalnızız!

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği